Политика на АКВАМАР ООД относно поверителността на личните данни на физическите лица и съхранението на бисквитки за Intex.bg

Политика за отказ от права и правила и условия за използване на уебсайта

„AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3, представлявано от управителя Любомир Бранков и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6 (наричано по-долу "AQUAMAR", което е наименованието на фирмата изписано на латиница), е собственик на уебсайта (наричан по-долу "уебсайт"). 

ДОСТЪП и правила и условия за ИЗползване на уебсайта

Целта на тези правила и условия за използване (наричани по-долу "Правила и условия") е да предостави на потребителите информация за "AQUAMAR", нейната дейност и продукти, публикувани новини за артикуите и различните бизнес структури.

Този уебсайт е само за информационни цели.

Както сърфирането, така и достъпът до информацията, публикувана на този уебсайт, означава, че Потребителят приема всички тези „Правила и условия" без каквито и да било резерви. Вие като потребител ако не приемате тези правила и условия, трябва да се въздържате от използването на уебсайта и неговото съдържание.

"AQUAMAR" има правото по всяко време да променя настоящите „Правила и условия" без предварително известие. Всички такива промени ще бъдат публикувани на уебсайта, така че потребителите да могат да ги прочетат, преди да го разглеждат. 

"AQUAMAR" може да откаже достъп до уебсайта от потребители, които злоупотребяват със съдържанието му и / или нарушават някое от условията, които се появяват тук.

Достъп и използване

Достъпът до уебсайта е безплатен, с изключение на разходите за свързване с него чрез доставчика на интернет услуги, договорен от Потребителя.

Потребителят се задължава да използва отговорно уебсайта, както и информацията, публикувана на него. Използването му също така е предмет както на действащото законодателство, така и на настоящите „Правила и условия".

Юридически изисквания за правилно използване на уебсайта.

Потребителите са изцяло отговорни за използването от тях на информацията, получена от тях докато разглеждат уебсайта, както и за всяка последващо използване на тази информация.

Потребителят се задължава да използва уебсайта и приложенията, публикувани в него, в съответствие със законодателството, настоящите „Правила и условия", всякакви получени указания или предупреждения, както и с общоприетите морални и етични стандарти и обществения ред.

Потребителят се задължава да използва Уебсайта и съдържанието му само за законни и легитимни цели, които не нарушават нито действащите закони, нито законните права на "AQUAMAR" или на трети лица, на които биха могли да причинят преки или косвени вреди.

 

Съгласно гореизложеното, съдържанието трябва да се разбира че означава, без да се ограничава само до това изброяване, както следва: текстовете, фотографиите, графичните изображения, образите, технологията, софтуера, връзките и всякакво друго аудиовизуално или звуково съдържание, в допълнение към графичния дизайн и програмните кодове /от тук нататък наричани „съдържанието”/, в съответствие със законодателството, настоящите „Правила и условия", други уведомления, правила за използване и инструкции,  представени на вниманието на потребителя, както и с общоприетите морални и етични стандарти и обществения ред, като потребителят поема задължението да се въздържа от: възпроизвеждане, копиране, разпространение, предоставяне, публикуване или по друг начин публично разкриване, преобразуване или промяна на Съдържанието, освен ако има съгласието на собственика на съответните права или ако това е позволено от закона, или, ако е приложимо, направено с помощта на бутоните, активирани от "AQUAMAR" за социални медии. Освен това Потребителят не може да изтрива, манипулира или по никакъв друг начин да променя авторските права и други идентификатори на изключителните права на "AQUAMAR" или други технически средства, създадени да разпознават неговата марка.

Потребителят се задължава също /неизчерпателно изброяване/: да не разкрива, разпространява или предоставя на трети страни информация, данни, съдържание, съобщения, графични изображения, образи, рисунки, звукови и / или графични файлове, снимки, записи, софтуер и като цяло всеки вид материали, принадлежащи на този уебсайт, както и да се въздържа от извършване на действия, които:

- Склоняват, подбуждат или насърчават престъпни, клеветнически и насилствени действия или такива, които като цяло са противоречащи на закона, общоприети морални и етични стандарти и обществения ред.

- Са фалшиви, двусмислени, неверни, преувеличени или ненавременни и биха могли да доведат до погрешни тълкувания на предмета, намеренията или целите на разкриващата се страна.

- Са защитени от всякакви права на интелектуална или индустриална собственост, притежавани от трети лица, без потребителят да е поискал предварително разрешение от притежателите, необходимо за използване на тези права.

- Създават незаконна, измамна или несправедлива реклама, която като цяло представлява нелоялна конкуренция и води до нарушаване на законовите разпоредби относно защитата на личните данни.

- Водят до разпространение на вируси или други физически или електронни компоненти, които биха могли да повредят или предотвратят правилното функциониране на мрежата, IT системата, хардуера или софтуера на "AQUAMAR".

- Търсещи и развиващи пропуски в услугите, предлагани на този уебсайт, поради техните характеристики (например файлови формати и разширения).

Потребителят носи отговорност за вреди от всякакво естество, които "AQUAMAR" може да претърпи вследствие на нарушение на някое от задълженията му съгласно настоящите „Правила и условия" или на законодателството, приложимо във връзка с използването на този Уебсайт.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА "AQUAMAR"

- Изброяването по-долу е неизчерпетално и е във връзка с това, че "AQUAMAR" не носи отговорност при никакви обстоятелства относно:

- Употребата, която Потребителят може да направи от материалите на този уебсайт и / или уебсайтове, към които има препратки, независимо дали са забранени или разрешени, които нарушават правата върху интелектуалната и / или индустриалната собственост на съдържанието на този уебсайт или тези на трети страни.

- Потенциалните вреди, които Потребителят може да понесе, свледствие на нормални или неправомерни действия в мрежата свързани с търсене, организация или локализиране на съдържанието и / или достъпа до уебсайта и като цяло грешките или проблемите, които могат да възникнат при разработването или изпълнението на Техническите компоненти или софтуер на уебсайта, предоставени на Потребителя.

- Съдържанието на уеб страници, до които потребителя може да има достъп от препратки, публикувани на уебсайта, независимо дали са ауторизирани или не.

"AQUAMAR" информира потребителите, че не е в състояние да гарантира, че:

- Достъпът до уебсайта и / или свързаните уебсайтове трябва да бъде непрекъснат или без грешки.

- Съдържанието или софтуерът, до който потребителите осъществяват достъп от уебсайта или свързаните уебсайтове, не съдържат някакви грешки, компютърни вируси или други функции в съдържанието, които биха могли да навредят на тяхната компютърна система, електронни документи или файлове, съхранявани в тяхната компютърна система, или които могат да причинят всякакви други вреди.

Във връзка с всички намерения и цели съдържанието на уебсайта е публикувано само за предоставяне на информация и като насока, в резултат на което:

"AQUAMAR" не е в състояние да гарантира точността на информацията, публикувана на уебсайта и следователно не носи отговорност за евентуални вреди или неудобства, причинени на потребителите, произтичащи от неточности в него.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителите се задължават да сърфират в уебсайта и да използват съдържанието му добросъвестно.

Съгласно разпоредбите на действащите закони за защита на личните данни, в допълнение към Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни на ЕС (GDPR), ние ви информираме, че предоставените лични данни за попълване на формуляри на този уебсайт или изпратени по имейл до някоя от нашите входящи кутии:

1. Трябва и ще бъдат бъдат третирани с най-строга конфиденциалност и ще бъдат събирани и добавени към базите данни, съхранявани от "AQUAMAR", така че да могат да бъдат обработвани и да се подават отговори чрез използването им, както и да се използват във връзка с всяка свързана с тях дейност и да изпращат с тях имейли в отговор на искания за информация, направена от този уебсайт, като потребителите попълнят формулярите, публикувани на уебсайта.

Ще бъдете информирани за това във всеки формуляр и можете да научите повече по този въпрос в нашата Декларация за поверителност (препратена връзка)

Съгласно действащото законодателство за защита на данните, "AQUAMAR" е приел подходящи мерки за сигурност по отношение на предоставените от Потребителите лични данни и освен това е внедрила всички средства и мерки, с които разполага, за да предотврати загубата, злоупотребата, изменението, неразрешения достъп и екстракция на лични данни на физически лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване,

преносимост и възражения

Съгласно действащото законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) потребителите могат по всяко време да упражнят  правото си на достъп, поправка, заличаване, ограничаване, преносимост и да възразят срещу използването на личните им данни, да оттеглят съгласието си да получават маркетингови и рекламни съобщения, както и да оттеглят съгласието си личните им данни да се обработват чрез изпратен мейл или всякакво друго писмено съобщение в свободен текст, изпратено до или писмо, адресирано до Юридическия отдел на „AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6. Каквото и да е средството за изразяване на волята си да изберат, потребителите трябва ясно да посочат правото, което искат да упражнят и да приложат копие от документ за самоличност / паспорт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ”

За да използвате този уебсайт, бисквитките и малките файлове с данни трябва да бъдат активирани. "Бисквитките" се използват за подобряване на услугите, предоставяни от "AQUAMAR" и се приемат всеки път, когато Потребителят има достъп до уебсайта. При никакви обстоятелства не трябва да се съхранява какъвто и да е вид лична информация за Потребителите и цялата получена информация трябва да остане анонимна. Ако потребителите пожелаят, те могат да конфигурират своите браузъри, за да предотвратят инсталирането на "бисквитки" на твърдия диск, за които препоръчваме да се запознаят с инструкциите и ръководствата на браузъра.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

"AQUAMAR" притежава всички права върху съдържанието, дизайна и изходния код на уебсайта и по-специално, но не само - върху снимките, изображенията, текстовете, логата, дизайна, търговските марки, търговските наименования и данните, които се появяват на този уебсайт или приложенията.

Потребителите са информирани, че всички тези права са защитени от действащите български и международни закони за интелектуална и индустриална собственост.

Пълното или частично възпроизвеждане на уебсайта, дори чрез хипервръзка или съдържанието му, е строго забранено, освен ако "AQUAMAR" не даде изрично писмено съгласие за това.

По същия начин копирането, възпроизвеждането, адаптирането, модифицирането, разпространението, маркетингът, публичното оповестяване и / или извършването на каквито и да е други действия, които включват нарушение на действащите български и международни закони, в допълнение към използването на съдържанието на този уебсайт, е строго забранено, освен ако писмено не е дадено предварително изрично разрешение от страна на "AQUAMAR".

"AQUAMAR" уведомява Потребителите, че не предоставя лицензи, нито дава абсолютно съгласие за правата върху интелектуалната и / или индустриалната собственост или върху каквито и да било други права или имущество, пряко или непряко свързани със съдържанието, публикувано на уебсайта или приложенията.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА:

Phishing/ФИШИНГ

Не използвайте връзки към имейлите или уеб страниците на трети страни за достъп до този уебсайт. Понякога се открива безразборното масово разпространение на имейли от фалшиви имейл адреси, чиято единствена цел е да получат конфиденциална информация на потребителите. Тази техника е известна като Phishing/ФИШИНГ. "AQUAMAR" не носи отговорност за това.

 

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Достъпът и използването на уебсайта се управляват и поддържат съгласно българското законодателство. Всички спорове, които могат да възникнат между "AQUAMAR" и потребителите на уебсайта, се подават до съдилищата и арбитражите по място на пребиваване на ползвателите, освен ако те не са бизнес организации (юридически лица), в този случай споровете са винаги подвластни пред съдилищата и арбитражите в гр. Пловдив, България.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА

1. Въведение

Правото на поверителност и по-специално правото на защита на личните данни е една от ценностите на AКВАМАР ООД (наричано по-долу "AQUAMAR" която е изложена и в Етичния кодекс на компанията. 

Целта на тази политика е да обясни как "AQUAMAR" ще обработва всички лични данни, които събира от различните форми, чрез които същите могат да бъдат публикувани на страниците на уебсайта на "AQUAMAR". Личните данни на потребителите се обработват с най-строга сигурност и само за целите, за които те са съгласни, както е обяснено по-долу в настоящата Обща политика за поверителност и във всяка от Политиките за поверителност за всеки формуляр.

2. Задължение за поверителност

"AQUAMAR" е изцяло ангажиран със спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и със законите за защита на личните данни, които са в сила по всяко време, тъй като това е основен приоритет за "AQUAMAR".

Поради това "AQUAMAR" взе решение да приложи следните принципи, при които поверителността обосновавана цялата обработка на данни а именно:

• Прозрачността при обработката на данни е един от нашите приоритети, така че винаги, когато събираме лични данни за потребителите, ние ги информираме за целта, за която ще бъдат обработени в съответната политика за поверителност.

• Ще обработваме само данните, които са абсолютно необходими за целите, за които потребителите ще бъдат информирани.

• Ние никога няма задължаваме потребителите да предоставят лични данни, освен ако не е абсолютно необходимо да се предоставяне на услуга, поискана от тях.

• Винаги, когато е възможно, потребителите ще разполагат с всички средства необходими за да контролират личните си данни.

• Ние не споделяме данни с трети страни, освен с онези доставчици, които ни предоставят услуги, както и с онези за които потребителите са дали съгласие си.

Цел на обработката на данни

"AQUAMAR" събира личните данни на потребителите за обработка на заявките им и им предоставя продуктите и услугите, които може да им бъдат полезни. По-конкретно ние обработваме лични данни на потребителите за следните цели:

а) да отговаряме на запитванията, въпросите и исканията на потребителите, направени чрез каналите, контактите и всякакви други средства за обслужване на потребители, като в тази връзка се свързваме с потребителите с цел да им отговорим и помогнем.

б) За да подобрим нашите уебсайтове, услуги и продукти, както и да осигурим по-добро обслужване и съдържание.

в) да предоставим достъп до ограничени секции на нашия уебсайт (регистрацията може да изисква приемане на конкретна политика за поверителност).

г) Да предоставиме информация на акционер.

д) Да предоставиме информация на дистрибутор.

е) Да предоставяме информираме за свободните работни места в нашата група чрез нашия портал за работа.

В някои случаи може да е необходимо да обработвате вашите лични данни, за да спазваме правни задължения или във връзка с договорни отношения, които можем да имаме с вас.

Във всички останали случаи, когато е необходимо, ще ви помолим за вашето съгласие за обработката на личните ви данни.

3. Изпращане на маркетингови съобщения.

В рамките на маркетинговата си дейност, "AQUAMAR" може да предостави на потребителите средства за регистриране или подписване на бюлетини на компанията, както и друга търговска информация свързана с нея. Изпращането на такива съобщения зависи от това, дали потребителят е дал съгласието си "AQUAMAR" да прави това по всяко време.

В случай, че потребителят е дал съгласието си, "AQUAMAR" ще му изпрати персонализирана информация за своите продукти, бизнес начинания и услуги в съответствие с вкусове и предпочитания на потребителя.

Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време, когато получава маркетингови съобщения чрез връзката или бутона, активирани за тази цел във всички съобщения, или като изрази желанието си да оттеглите съгласието  си чрез следните канали:

 (I). Имейл до

(II). Писмо в свободен текст, адресирано до Юридическия отдел на „AКВАМАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6.

(III). Като използвате даденият от нас образец в приложения от 1-4 в края на настоящия текст.

4. Автоматизирани решения и създаване на профили

За някои услуги можем да обработваме личните данни на потребителите с помощта на автоматизирани средства. Това означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка намеса. Например, в случай, че потребителят е избрал определени продукти, съобщенията го информират, че даден продукт все още е наличен.

Данните на потребителите могат също така да бъдат обработени, за да създадат потребителски профил, индикиращ поведението на потребителя в уебсайта. Така може да покажем основната страница с продукти, които са представлявали интерес за даден потребител въз основа на предпочитанията му, които сме получили въз основа на данни от негово предходно сърфиране или получената информация от "бисквитките". Всеки потребител може да се свърже с нас по електронната поща на koprivenski@aquamarltd.com.

5. Продължителност на обработката и срок на съхранение

"AQUAMAR" се задължава да обработва личните данни на потребителите само докато са полезни за фирмата и докато фирмата е в състояние да предоставя на потребителите качествена услуга, използвайки ги. Поради това "AQUAMAR" полага всички разумни усилия да запази срока на обработка и съхранение на личните данни, колкото е възможно по-кратък.

В тази връзка ще информирамеме за срока за обработване и / или съхранение на лични данни за всеки формуляр, от който се събират данните.

Във всеки случай, дори ако потребител поиска да изтрием негови данни, ние можем да ги съхраняваме и поддържаме при условие, че бъдат блокирани, съгласно изискванията на законодателството, за срока, изискван за изпълнение на нашите правни задължения и за разкриването им пред компетентните органи по различните въпроси, за които те са необходими.

6. Упражняване на права и жалби до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Към всеки потребител: В резултат на обработката на вашите лични данни от "AQUAMAR", текущото законодателство ви дава редица права. По-долу е дадено кратко обяснение на всяко право с цел да ви помогне, ако искате да го упражните:

1. Право на достъп. Вие имате право да разберете кои от вашите лични данни се обработват и целите, за които ги обработваме.

2. Право на поправка. Вашите данни винаги ще ви принадлежат и като такива вие можете по всяко време да поискате да бъдат поправени, ако записите, които съхраняваме за тях, са грешни.

 

3. Право на изтриване. Можете по всяко време да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи. Въпреки това, както е посочено в горния раздел относно съхраняването на данни, следва да се припомни, че при определени обстоятелства, спазването на действащите закони може да попречи на упражняването на това право.

 

4. Право на възражение. Можете да оспорите обработените от нас лични данни във връзка с която и да е от целите, за които ги обработваме, съгласно правилата за поверителност, които могат да се прилагат във всеки отделен случай.

 

5. Право на ограничаване на обработката. Можете да поискате ограничаване на обработката в следните случаи:

 

а. Ако смятате, че данните, които държим за вас, са непълни или неточни.

б. В случай, че смятате, че не обработваме законно вашите данни и предпочитате да ограничим обработката им, вместо да ги изтрием.

с. Ако данните, които имаме, вече не се изискват за целите, за които сме ги събрали, но трябва да ги съхраняваме, за да подадем законосъобразно искане.

д. Ако, след като сте упражнили правото си да възразите срещу обработката на данните си с определена цел, очаквате отговор от нас по този въпрос.

 

6. Право на преносимост на данни. Към всеки потребител: Ако това е технически възможно и уместно, вие ще имате право да поискате личните данни, които сте ни предоставили директно, да бъдат разкрити на друг администратор на данни. Ако това е възможно, ние директно ще разкрием вашите данни на другия администратор на данни, но ако това не е възможно, ние ще ги предоставим в стандартен формат.

Всеки път, когато обработваме вашите данни въз основа на вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, като единствените последици за вас, в зависимост от упражняваното право, е да не можете да предоставяте определени услуги на вас.

Можете да упражните всяко от правата си, изброени по-горе, като адресирате своето желание до "AQUAMAR" по един от следните начини, придружено от копие на валиден документ за самоличност:

(I). Имейл до: koprivenski@aquamarltd.com.

(II). Писмо в свободен текст, адресирано до Юридическия отдел на „AКВАМАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6.

(III) Като използвате дадените от нас образци в приложения от 1-4 в края на настоящия текст.

Освен това, ако желаете, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на адре: koprivenski@aquamarltd.com.

В случай, че не желаете да упражнявате конкретно право, но е необходимо да направите запитване или предложение, свързано с обработката на вашите лични данни, можете също да пишете на посочените адреси за упражняване на вашите права.

Във всеки случай ви напомняме, че можете да подадете жалба до компетентния орган относно защитата на личните данни, ако считате, че не сме обработили данните си законосъобразно или че сме пренебрегнали вашите искания или права.

Компетентният орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

 

7. Поверителност и сигурност при обработката на данни

Вашите лични данни са много важни за нас и ние се задължаваме да ги обработваме с най-строга конфиденциланост и дискретност, както и да прилагаме всички мерки за сигурност, които смятаме, че са необходими и разумни.

В тази връзка, "AQUAMAR" декларира и гарантира, че е предоставил всички технически средства, с които разполага, за да избегне загубата, злоупотребата, изменението, неразрешения достъп и кражбата на предоставените от потребителите данни.

8. Социални медии

Социалните медии са част от ежедневния живот на много потребители на интернет, затова създадохме редица профили за тях.

Всички потребители могат да се присъединят към страниците или групите, които "AQUAMAR" има в различни социални медии.

При все това ви се напомня, че освен ако директно не Ви поискаме вашите данни (например чрез маркетингови кампании, състезания, промоции или по друг валиден начин), вашите лични данни ще принадлежат към съответната социална група, в резултат на което ние ви препоръчваме да прочетете внимателно правилата и условията за използване и декларацията за поверителност, както и да се уверите, че сте задали предпочитанията си, доколкото се отнася до обработката на вашите данни.

 

Правила за „бисквитките”

"Бисквитките" или устройствата за съхранение и извличане на данни са файлове, изпратени от

 

уебсайт на браузърите на потребителите, които автоматично се съхраняват на техните устройства, така че уебсайтът да може да проверява предишните навици на браузване на потребителите и да ги "разпознава".

Бисквитките могат да запомнят други видове лична информация, като паролата на потребителя, така че да не се въвеждат всеки път, когато се посещава уебсайт, или предпочитанията на потребителите по отношение на конфигурацията на уебсайт (език, резолюция на екрана, както и други).

Бисквитките са от съществено значение за правилното функциониране на интернет, както и с много предимства при предоставянето на интерактивни услуги, тъй като те правят браузването и използването на уебсайта по-лесни. "Бисквитките" не могат да навредят на устройствата ви и докато са активирани, те помагат да открият и решат грешките.

Накратко, "бисквитка" е просто набор от данни за навиците за сърфиране, които се съхраняват на устройството на потребителя, така че уебсайтовете ги откриват и разпознават, така че да могат да "запомнят" навиците за браузване на потребителя.

Допълнителна информация е дадена по-долу за бисквитките, използвани на нашия уебсайт. По-специално, може да се подчертае следното:

- бисквитки за сесии. Тези "бисквитки" са предназначени да събират и съхраняват данни, докато потребителят разглежда уебсайт, и след изтичане на сесията те се изтриват. Информацията, получена чрез тези "бисквитки" служи за анализ на моделите на интернет трафика. Като цяло, това дава възможност за подобряване на браузърите, подобряване на съдържанието и улесняване на използването.

- Аналитични бисквитки. Те дават възможност на мениджърите на "бисквитките" да следят и анализират поведението на потребителите на уебсайтовете, към които са свързани.

Този уебсайт използва както бисквитки на сесии, така и аналитични бисквитки, за да подобри практическата работа на браузърите.

За получаване на тази информация се използват следните приложения:

Аналитични бисквитки

ОБСЛУЖВАНЕ

ДОСТАВЧИК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Google Analytics

 

Google

 

http://www.google.es/intl/es/policies/ (1)

 

Име на бисквитка

Бисквитка

 

Цел на бисквитка

Валидност на бисквит

_utma

 

Google Analytics

  Бисквитката генерира уникален идентификационен номер на потребителя, който записва датата, на която потребителят посещава уебсайта за първи път. Той се използва за отчитане на броя на посещенията, които потребителят прави на уебсайта.

валидност 2 години

_utmb

Google Analytics

За да се разбере колко време потребителят прекарва в уебсайта

Изтича 30 минути след последния ъпдейт.

Изтрива се, ако потребителят премине на друг сайт или приключи бразузър сесията.

_utmc

Google Analytics

За да се разбере колко дълго трае посещението на потребителя на уебсайта, на което е бил инсталиран проследяващият код urchin.js.

Изтича в края на  браузър сесията.

.texto

Technical cookie

Тя проверява дали правилата на "бисквитките" са били прочетени и приети. Тази информация няма да се показва при последващи посещения на уебсайта.

Тя изтича 365 дни след като потребителят е приел политиката на биксвитките.

_utmz

Google Analytics

Тя съхранява местоположението на посетителя и източника на трафик, независимо дали използва връзки или AdWords.

Изтича след 6 месеца.

 

Бисквитката се актуализира всеки път, когато уеб сайтът е достъпен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни гаранции - Управление на "бисквитките"

Всички интернет браузъри позволяват на потребителите да ограничават поведението на "бисквитките" или да деактивират "бисквитките", като променят настройките или опциите на браузъра. Стъпките за това са различни във всеки браузър. В менюто за помощ на браузъра ще намерите конкретни инструкции.

В зависимост от използвания браузър, потребителят може да активира някоя от следните опции, за да ограничи обхвата на инсталираните "бисквитки" или начина, по който те се изпълняват:

- Частната опция за сърфиране, така че историята на браузъра, паролите от уебсайтове, "бисквитките" и друга информация за посещаваните уебсайтове да не се съхраняват.

- Функцията "не-проследяване", при която браузърът изисква посещаваните уебсайтове да не следят навиците за сърфиране, например, да публикуват публикации, които може да ви интересуват от уебсайтовете, които посещавате.

В зависимост от браузъра ви този частен режим ще има различни имена. По-долу ще намерите списък с най-популярните браузъри с връзка към тяхната версия на този "частен режим", където можете да промените настройките на "бисквитките":

Internet Explorer 8 и по-нови версии; Насаме /In Private/

Safari 2 и по-нови версии; Поверително сърфиране/ Private Browsing/

Opera 10.5 и по-нови версии; Поверително сърфиране/ Private Browsing/

FireFox 3.5 и по-нови версии; Поверително сърфиране/ Private Browsing/

Google Chrome 10 и по-нови версии; инкогнито /incognito/

Ако желаете да имате по-голям контрол над инсталирането на "бисквитките", можете да инсталирате програми или добавки, известни като инструмент за не-проследяване, който ще ви позволи да изберете "бисквитките", които желаете.

Накрая, ние Ви информираме, че е възможно да оттеглите вашето съгласие за използването на "бисквитки", като промените настройките на браузъра си, както е описано по-горе.

Предупреждения:

БИСКВИТКИ

Този уебсайт използва "бисквитки" както от първо лице, така и от трети страни, за да подобри практическата работа на браузърите. Ако не промените тази конфигурация и продължите да сърфирате, се приема, че се съгласявате с тяхното използване. Можете да промените настройките на браузъра си или да получите допълнителна информация чрез въпрос до koprivenski@aquamarltd.com.

Формуляр за създаване на акаунт "Ексклузивно за експерти в сектора"

Съгласно действащите разпоредби за защита на личните данни вие сте уведомени, че вашите лични данни ще бъдат обработвани от „AКВАМАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6.  (наричано по-долу "AQUAMAR", което е наименованието на фирмата изписано на латиница)

Вашите данни ще бъдат обработвани с цел поддръжка на регистрацията на вашия акаунт.

Освен това, при условие че сте ни предоставили съгласието ви да направим това, чрез отмятане на предоставени за тази цел полета в данните за контакт, предоставени от "AQUAMAR", ние може да обработваме вашите данни за:

- да ви изпращаме маркетингова информация, която по всяко време трябва да бъде персонализирана и адаптирана към вашите интереси.

Всички съобщения могат да бъдат адаптирани и персонализирани в зависимост от интересите на потребителите, независимо дали са извлечени въз основа на желаните продукти и услуги или са въз основа на информацията, която сме в състояние да заключим или получим от навиците ви за браузване и вашия интерес към определено съдържание и реакция към нашите обяви, както и други.

Тази персонализация е частично автоматизирана, тъй като "AQUAMAR" изчислява настройките за персонализиране, но технологичната платформа генерира потребителския профил. Не изпращаме общи съобщения, освен ако не са сегментирани, като се използва горепосочената процедура, тъй като считаме, че е в интерес както на "AQUAMAR", така и на потребителя да изпраща или получава информация, която е релевантна, и тъй като не сегментирането няма да промени броят на изпратените съобщения, а само тяхното съдържание. В тази връзка всички потребители, които не желаят да бъдат сегментирани, трябва да се въздържат от регистрация за маркетингови съобщения.

Личните данни на потребителите не се прехвърлят, продават, отдават под наем или по какъвто и да е друг начин предоставят на трети лица, освен на доставчиците на услуги на "AQUAMAR", които предоставят някои услуги на "AQUAMAR" (като например изпращане на бюлетина), но при никакви обстоятелства те нямат право да обработват данните за собствени цели.

Ще съхраняваме вашите данни като потребители до поискване от вас за отписване на профила Ви.

Обработката на данните ви е легитимна, защото сте дали съгласието си да правим това.

Можете да упражните вашите права за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимостта на данните ви и да възразите или да оттеглите съгласието, дадено в маркетингови съобщения, или в съобщенията за обработване личните ви данни, като изпратите писмо до администратора на лични данни на адрес: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 или адреса на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6, като в двата случая зададете темата "Защита на лични данни" и предоставите копие на валиден документ за самоличност.

Ако искате да се свържете с нашия Администратор на лични данни, за да изпратите запитване или въпрос, можете да изпратите имейл до или писмо до адреса на фирмата, като посочите и темета "Защита на лични данни".

С настоящото Ви уведомяваме, че можете да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган, а именно в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес - https:www.cpdp.bg.

Форма за контакт "Свържете се с нас"

 

Съгласно действащите разпоредби за защита на личните данни вие сте уведомени, че вашите лични данни ще бъдат обработвани от „AКВАМАР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3 и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6.  

 

Вашите лични данни се обработват единствено с цел поддръжка и отговаряне на въпроси и запитвания.

Вашите данни не се прехвърлят, продават, отдават под наем или по какъвто и да е друг начин предоставят на трети лица, освен на доставчиците на услуги на "AQUAMAR", които предоставят определени услуги на "AQUAMAR" (като например изпращане на бюлетина), но при никакви обстоятелства те нямат право да ги обработват за свои собствени цели.

Ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато не отговорим на вашето запитване и то за такъв срок, за какъвто "AQUAMAR" е задължен да направи това, независимо от факта, че вашите данни могат да се съхраняват за предвидения в законодателството срок, който при нужда може да се приложи в даден момент и така "AQUAMAR" да е задължен да се съобрази с действащите разпоредби.

Обработката на данните ви е легитимна, защото сте дали съгласието си да направим това.

Можете да упражните вашите права за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимостта на данните ви и да възразите или да оттеглите съгласието си дадено за обработване личните ви данни, като изпратите писмо до администратора на лични данни на адрес: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6  или имейл на електронна поща - , като в двата случая зададете темата "Защита на лични данни" и предоставите копие на валиден документ за самоличност.

Ако искате да се свържете с нашия Администратор на лични данни, за да изпратите запитване или въпрос, можете да изпратите имейл до или писмо до адреса на фирмата, като посочите и темета "Защита на лични данни".

 

С настоящото Ви уведомяваме, че можете да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган, а именно в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес - https:www.cpdp.bg.

 

 

Приложение № 1
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашите име и фамилия:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   

„AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3, представлявано от управителя Любомир Бранков и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6

 

Администратор на лични данни:


☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
☐ Всички, предоставени от мен лични данни
☐ Само на тези данни: …………………………………………………………….
за следните цели:
☐ Следните цели: …………………………………………………………….
☐ Всички цели
☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg


 

 

Подпис на лицето: ………………………….

 

/име и фамилия - ..................................................................../

 

 

 

Приложение № 2
Искане "да бъда забравен" – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашите име и фамилия:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
  

„AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3, представлявано от управителя Любомир Бранков и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6

 

Администратор на лични данни:


Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

   

Подпис на лицето:…………………………. 

/име и фамилия - ..................................................................../

 

 

 

Приложение № 3
Искане за преносимост на лични данни

Вашите име и фамилия:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   

„AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3, представлявано от управителя Любомир Бранков и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6

 

Администратор на лични данни:Моля всички, свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐ Е-mail:

........................................

Администратор – приемащ данните:

........................................

Наименование

........................................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

........................................

E-mail

........................................

API интерфейс

........................................


Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
☐ XML
☐ JSON 
☐ CSV
☐ Друг: ......................................

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/на посочения от мен администратор:
☐ На посочения e-mail или чрез API ........................................
☐ На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

   

02 915 3 518

Интернет страница

   

www.cpdp.bgПодпис на лицето:…………………………. 

/име и фамилия - ..................................................................../

 

 

Приложение № 4
Искане за коригиране на данни

Вашите име и фамилия:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До


„AКВАМАР“ ООД, ЕИК 115634577, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 33, ет. 6, ап. офиси 6-2 и 6-3, представлявано от управителя Любомир Бранков и адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Пейо Яворов” № 6

 

Администратор на лични данни:

 

 


Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   

Наименование

   

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция

   

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон

   

02 915 3 518

Интернет страница

   

www.cpdp.bg


 

Подпис на лицето: ………………………….

 

/име и фамилия - ..................................................................../

Общи Условия на Pools.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

 

poolsoperator.com е регистрирана търговска марка на „АКВАМАР" ООД, ЕИК: 115634577

Гр. Пловдив, Ул. „Иван Вазов”  35

Използването на информация и услуги от настоящия сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по долу условия. "www.intex.bg" си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.


I. Общи условия

1. “www.intex.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки (басейнисауниспа, други)

2. “www.intex.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока, посочена в документите за доставка и плащане.

4. Промяната в цените се показва на сайта , като старата цена се задрасква и се посочва актуалната за съответната стока.

5. "www.intex.bg" се задължава да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока в необходимото количество и качество.

6. Клиентът се задължава да:
плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

7. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

8. Всички обявени цени са в български лева и с включено ДДС!

ІІ. Условия на пазаруване

1. Поръчка

Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата Pools.bg или на е-мейл адрес sales@pools.bg. Поръчки постъпили до 15:00 ч. в делничен ден се обработват на същия ден.

Поръчки получени след 15:00 ч. в делничен ден се обработват на следващия ден.

Поръчки постъпили събота и неделя се обработват в понеделник.

След получаване на поръчка представител на Pools.bg ще се свърже с Вас според горния график на посочения в поръчката телефон за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли. 

 

При поръчка на продукти, които следва да бъдат изработени по поръчка на клиента, следва да се заплати минимум 50% от стойността на поръчката!!!

2. Доставка

Доставката се извършва от куриерска фирма на посочен от клиента адрес. Стойността на услугата се определя от куриерската фирма в зависимост от начина на доставка и теглото на поръчаната стока според техния ценоразпис. Доставката е за сметка на клиента и не се включва в цената на артикулите.

Доставката е безплатна в случаите, когато Клиентът избере да вземе стоката от някой от складовете ни в градовете София, Пловдив, Варна или Бургас. 

Сроковете на доставка се потвърждават при допълнителното доуточняване на поръчката с клиента. Сроковете зависят от зоната на обслужване на куриерската фирма. 

В случай, че КЛИЕНТЪТ откаже доставка се задължава да заплати куриерската услуга за доставка и връщане на стоката до склада, от който е изпратена!

3. Начини на плащане

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката и стойността на доставката. Заплащането на направените поръчки може да се извършва по два начина:

С наложен платеж – клиентът заплаща на куриера стойността на поръчката + доставката.

По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод.

4. Срокове на доставка


Сроковете на доставка се потвърждават при допълнителното доуточняване на поръчката с клиента. Сроковете зависят от зоната на обслужване на куриерската фирма.

Ако не е уговорено друго, срокът за доставка е 30 дни.

5. Връщане на стока и възстановяване на суми за потребители

Съгласно член 50 от ЗЗП – Важи само за потребителите – физически лица съгласно ЗЗП

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от

разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка

и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен

срок, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при

договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която

потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят

или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата,

на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат

за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно

отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Във връзка с член 50 от ЗЗП потребителят може да върне закупената стока при следните условия:

-да няма механични дефекти;
-същата да е с оригинална ненарушена опаковка и да има търговски вид;
-да е придружена от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи;
-да няма механични дефекти;
-Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1./цитирано от 
За да активирате връщането трябва да се свържете с търговецът обработил вашата поръчка, той ще ви информира своевременно за движението на стоката до нас, в този случай всички разходи по връщането са за сметка на клиента. 

Горепосочената възможност за разваляне на договора от разстояние или от договора, сключен извън търговския обект

без да посочва причина за това в 14 дневен срок от сключването му НЕ ВАЖИ за клиенти Юридически лица.

Всички други условия за връщане на стока са приложими и за клиенти Юридически лица

 

Когато получим стоката обратно, ние ще ви върнем заплатената от вас сума по един от следните избрани от вас начини, а именно:

- с наложен платеж по куриер за Ваша сметка

- по банков път - по посочена от Вас сметка

- в случай, че заплащането е извършено с карта чрез виртуалния ПОС на сайта, сумата ще Ви бъде възстановена по картата, от която е инициирана транзакцията.

 

В случай, че получите стоката във вид несъответстващ с условието на поръчката, или друга стока различна от поръчаната, ние ще ви я сменим с доставка за наша сметка или ще ви върнем парите в рамките на 20 работни дни по един от следните избрани от вас начини, а именно:

- с наложен платеж по куриер за ваша сметка

- по банков път - по посочена от вас сметка

- в случай, че заплащането е извършено с карта чрез виртуалния ПОС на сайта, сумата ще ви бъде възстановена по картата, от която е инициирана транзакцията.

III. Гаранционни условия

1. "www.intex.bg" дава на своите клиенти за всички стоки, подлежащи на гаранционен сервиз гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон за връзка със оторизираните сервизи;
• гаранционните условия;
• гаранционен срок на закупената стока;

• Важи само за потребителите – физически лица /съгласно Закона за защита на потребителите  / -  Законовата гаранция за всяка стока е 2 години, считано от датата на доставката ѝ.

IV. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.

V. Защита на личните данни

"www.intex.bg" гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
"www.intex.bg" се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на клиентите, освен в слечаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

VI. Използването на снимковия материал поместен в сайта, за комерсиални или други цели е забранено, освен ако не е получено съгласието на intex.bg. Моля не злоупотребявайте с труда на хората и тяхната интелектуална собственост. Благодарим Ви предварително.